czwartek, 28 czerwca 2012

Ważne!!!

Jak robić legalne konkursy w Internecie – poradnik TrudnyKlient.pl

Coraz więcej firm, serwisów internetowych oraz blogów każdego dnia organizuje konkursy oraz loterie, w których klienci lub internauci mogą brać udział i wygrywać gadżety i atrakcyjne nagrody. Niestety nie każdy konkurs jest prowadzony zgodnie z prawem. Lepiej przeczytać ten tekst aby nie narażać się na poważne konsekwencje prawne.

Całe zamieszanie powstało, gdy przy nowelizacji ustawy o grach hazardowych wprowadzono restrykcyjne zapisy, które określają w jakich przypadkach musimy zgłaszać chęć ogranizacji loterii z nagrodami do Izby Celnej. Jeśli nie chcecie przechodzić skomplikowanej i żmudnej procedury wydania zgody Izby Celnej na przeprowadzenie loterii warto zastosować się do kilku wskazówek, które pozwolą na bezstresowe organizowanie konkursów z nagrodami dla czytelników lub klientów.

Loteria niezgody
Cały problem powstał, gdy uznano każde losowanie nagród lub laureatów konkursy z nagrodami za loterię, w której zwyciężca wyłanianiy jest w drodze losowania. Nie ma tu znaczenia, czy wygrywa jedna osoba, czy wszystkie biorące udział (np. wszystkie, które wezmą udział), czy jest to impreza zamknięta i losowane odbywa się na podstawie wrzucony do urny wizytówek. Każda forma losowania skutkuje koniecznością  zgłoszenia się do Izby Celnej o wydanie zgody na organizację loterii.

Czy każdy konkurs trzeba zgłaszać do Izby Celnej?Nie, kluczowe jest to, czy w danym konkursie uczestnicy wygrywają w drodze losowania. Nie można stosować żadnej innej interpretacji, przepisy są tak skonstruowane, że nawet organizacja ‘loterii wizytówkowej’ wymaga zgłoszenia do Izby Celnej.
Najlepszą formą konkursów w sieci są konkursy, w których wygrywa ‘kto pierwszy, ten lepszy’ lub np. w konkursach  na najlepsze zdjęcie.

Na pytania dotyczące loterii oraz organizacji konkursów odpowiedzi udzieliła nam Elżbieta Paścik z Izby Celnej w Warszawie:

1) Czym jest loteria a czym jest konkurs?
Loteria jest to rodzaj gry losowej. Warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych uregulowane są w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej „u.o.g.h.” oraz w rozporządzeniach wykonawczych wydanych na podstawie delegacji zawartych w przywołanej ustawie.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.o.g.h. grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to między innymi:
-  gry bingo fantowe (art. 2 ust. 1 pkt 8 u.o.g.h.), w których uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
-  loterie fantowe (art. 2 ust. 1 pkt 9 u.o.g.h.), w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
-  loterie promocyjne (art. 2 ust. 1 pkt 10 u.o.g.h.), w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
-  loterie audioteksowe (art. 2 ust. 1 pkt 11 u.o.g.h.), w których uczestniczy się przez odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej – a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne i rzeczowe.
Odnosząc się do drugiej części pytania dotyczącej konkursu, wyjaśnić należy, iż ogólne przepisy o działalności gospodarczej nie określają definicji konkursu. Jednakże wskazać należy, że w powszechnym rozumieniu konkurs definiowany jest jako publiczne przyrzeczenie nagrody za wykonanie oznaczonej czynności w określonym terminie. Zasady przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia określają przepisy (od art. 919 do art. 921) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
Dodatkowo wskazać należy, że w przypadku, gdy istnieją wątpliwości, czy planowane przedsięwzięcie może być uznane za konkurs czy grę losową, można stosownie do postanowień art. 2 ust. 6 u.o.g.h., zwrócić się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o rozstrzygnięcie, w drodze decyzji, czy dana gra lub zakład posiadające cechy wymienione w ustawie jest grą losową, zakładem wzajemnym albo gra na automacie w rozumieniu ustawy.                Wymogi jakie powinien spełniać taki wniosek określa w art. 2 ust. 7 u.o.g.h.

2) Dlaczego każdą loterię należy rejestrować?
            W myśl art. 3 u.o.g.h urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, w tym loterii, jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.o.g.h loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Natomiast loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, mogą być urządzane przez podmioty wymienione w ust. 1, po dokonaniu zgłoszenia, które dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry (art. 7 ust. 1a u.o.g.h).
Stosownie do postanowień art. 7 ust. 2 loterie audioteksowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Czy jeśli nie kupujemy losu, a wpisujemy się np. do newslettera – tym samym od razu bierzemy udział w losowaniu – również bierzemy udział w loterii?
W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że zakup losu może, ale nie musi być dowodem udziału w loterii. Ustawa o grach hazardowych nie zawiera zamkniętego katalogu dowodów udziału w grze. Tak, więc takim dowodem może być m.in. nabycie losu, towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, lub też wykonanie odpłatnego połączenia telefonicznego lub wysłania krótkiej wiadomości tekstowej (SMS).
Jednocześnie wskazać należy, że aby uznać dane przedsięwzięcie za grę losową, niezbędne jest spełnienie trzech przesłanek łącznie:

1) podmiot urządzający grę oferuje nagrody pieniężne lub rzeczowe;

2) wynik w szczególności zależy od przypadku;

3) warunki gry określa regulamin.
W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że newsletter to elektroniczna forma biuletynu/czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej.
W tym miejscu wskazać należy art. 29a  u.o.g.h., w myśl którego zakazane jest urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet oraz zakazane jest uczestniczenie w takich grach. Wskazane powyżej zakazy nie dotyczą urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet na podstawie udzielonego zezwolenia oraz uczestnictwa w takich zakładach (art. 29a ust. 3 u.o.g.h.).

4) Co należy zrobić aby otrzymać zgodę Izby Celnej na organizację loterii?
Loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe mogą być urządzane przez uprawnione podmioty po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Aby uzyskać takie zezwolenie należy zwrócić się do właściwego dyrektora izby celnej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na urządzanie danej loterii, i tak:
- elementy wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe określa art. 38 ust. 1 u.o.g.h.;
- elementy wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej lub audioteksowej określa art. 39 u.o.g.h.
Natomiast urządzanie loterii fantowych lub gier bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, nie zostało sformalizowane w u.o.g.h., jednakże prawidłowe dokonanie zgłoszenia jest warunkiem niezbędnym, by móc taka grę zorganizować i przeprowadzić zgodnie z prawem. Elementy zgłoszenia określa art. 38 ust. 1-3 u.o.g.h.
Jak wynika z art. 32 ust. 3 u.o.g.h. zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry. W przypadku zezwolenia na urządzanie ww. loterii urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 4 u.o.g.h.
Obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych zostały określone w wydanym na podstawie art. 32 ust. 7 u.o.g.h., rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej (Dz. U. Nr 114, poz. 767).
Nadto wskazać należy, że z dniem 30 marca 2012 r. kompetencje dyrektorów izb celnych w zakresie przyjmowania zgłoszeń loterii fantowych, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, przejmą naczelnicy urzędów celnych – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe (Dz. U. Nr 216, poz. 1277).

5) Jakie konsekwencje ponosi organizator jak i osoba biorąca udział w nielegalnym losowaniu?
Problematyka dotycząca urządzania lub prowadzenia gier losowych, w tym także loterii, bez stosownego zezwolenia została uregulowana w rozdziale 9 „Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych” w Dział II „Część szczegółowa” ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.) oraz w rozdziale 10 „Kary pieniężne” ustawy o grach hazardowych.

6) Gdzie zgłaszać przypadki nielegalnego organizowania loterii?
W momencie pozyskania informacji o podejrzeniu urządzania lub prowadzenia bez stosownego zezwolenia gier noszących znamiona gier hazardowych w myśl przepisów u.o.g.h. należy poinformować o tym fakcie organ zezwalający właściwy ze względu na miejsce urządzania danej loterii.

7) Czy jeśli ktoś jest osobą prywatną organizującą loterię np. na swoim blogu również ma obowiązek zgłaszania?
Jak wskazano powyżej (pytanie 3) urządzanie gier hazardowych, w tym loterii, przez sieć Internet jest zakazane. Ustawodawca w ustawie o grach hazardowych, z wyjątkiem zakładów wzajemnych, nie wskazuje  innych wyłączeń.
Powyższe oznacza, że nie ma znaczenia jaki podmiot organizuje loterię w sieci Internet. Naruszenie tego zakazu zagrożone jest odpowiedzialnością karną skarbową zgodnie z przepisami rozdziału 9 ustawy – Kodeks karny skarbowy lub karą pieniężną.

8) W przypadku konkursu – nagrody powyżej jakiej wartości muszą być opodatkowane?
Kwestia opodatkowania nagród oferowanych w konkursie została uregulowana w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).
Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 6a) ww. ustawy wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności

9) Czy loterie, w której każdy los wygrywa muszą być zgłaszane? Np. loterie wizytówkowe na imprezach firmowych, kiermasze w szkołach, przedszkolu, itd.
W przypadku, gdy dane przedsięwzięcie podlega rygorom u.o.g.h. to podmiot musi je zgłosić lub uzyskać zezwolenie na urządzenie takiej gry. Przepisy ustawy o grach hazardowych nie przewidują żadnych wyłączeń

10) Czy próby ominięcia ustawy polegające na tym , że jest 1 nagroda główna – a pozostali otrzymują np. e-book jest dozwolona?
            Omijanie przepisów prawa w żadnej sytuacji nie jest dozwolone. W przypadku loterii mechanizm przyznawania nagród określa regulamin danego przedsiewzięcia.

11) Czy informacja na temat zgody Izby Celnej musi być ujęta w regulaminie konkursu
            W pierwszej kolejności wskazać należy, że urządzenie konkursu nie wymaga zgody dyrektora izby celnej. Taka zgoda niezbędna jest przy urządzaniu loterii fantowej, promocyjnej, audioteksowej i gry bingo fantowe. W myśl:
-  art. 38 u.o.g.h. – w przypadku loterii fantowej i gry bingo fantowe, jak i loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej;
-  art. 39 u.o.g.h. – w przypadku loterii promocyjnej i loterii audioteksowej;
jednym z elementów wniosku/zgłoszenia jest regulamin gry. Warunki jakie powinien spełniać regulamin danej gry zostały określone w art. 61 u.o.g.h. Zarówno w myśl art. 61 ust. 2 pkt 3 w przypadku loterii fantowej i gry bingo fantowe, jak zgodnie z art. 61 ust. 3 pkt 3 w przypadku loterii promocyjnej i loterii audioteksowej, organizator danego przedsięwzięcia obowiązany jest do wskazania  w treści regulaminu gry organu wydającego zezwolenie.
Jednocześnie poinformować należy, że regulamin dane przedsięwzięcia, zatwierdzony przez właściwego dyrektora izby celnej, stanowi integralną część zezwolenia.

12) „Użytkownik X organizuje na blogu konkurs. Wśród prawidłowych odpowiedzi losuje zwycięzcę. Czy taka sytuacja podlega pod loterię?”.  
Ogólne przepisy o działalności gospodarczej nie określają definicji konkursu. Jednakże wskazać należy, że w powszechnym rozumieniu konkurs definiowany jest jako publiczne przyrzeczenie nagrody za wykonanie oznaczonej czynności w określonym terminie. Zasady przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia określają przepisy (od art. 919 do art. 921) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

13) Czy jeśli firma zarejestrowana jest w Hiszpanii, ale ma oddział i sklep internetowy w  Polsce (centrum logistyczne)  obowiązują ją przepisy hiszpańskiego prawa, czy jednak  polskiego?   
W każdym przypadku organizowania i prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konkursów i gier hazardowych (w tym loterii) obowiązują przepisy prawa polskiego. 

Link do artykułu:
http://www.trudnyklient.pl/2012/01/27/jak-robic-legalne-konkursy-w-internecie-%E2%80%93-poradnik-trudnyklient-pl/l/


W takim razie Moi Drodzy - Candy się odbędzie, jednak nastąpi mała zmiana regulaminu,
aby nie można było nazwac tego grą losową
i mą osobę zaliczyć do grona łamiących prawo  -
w regulaminie nastepuje zmiana:
zamiast losowania - "wybiorę"  zwycięzcę.

Sposób "wybrania"  zwyciężcy pozostawię do Swojej  wiadomości.
 Napiszę w dniu ogłoszenia wyników po prostu - zwycięzcą Candy jest...


6 komentarzy:

 1. ufff jakoś przebrnęłam przez ten tekst
  dzięki wielkie za zamieszczenie i uprzedzenie na przyszłość :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo dziękuję za informację.Gorące pozdrowienia.

  OdpowiedzUsuń
 3. bardzo przydatne informacje, dzięki

  OdpowiedzUsuń
 4. Skoro wystarczy "wybrać" zwycięzcę... Ależ to nasze prawo jest chore...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. zgadzam się - dobrze jednak, że są luki, które pozwalają wybrnąć chociażby z takich właśnie sytuacji ;)

   Usuń
 5. cieszę się, że artykuł ciut pomógł i rozjaśnił pewne kwestie
  :)
  lepiej wiedzieć więcej - takie moje zdanie :)

  OdpowiedzUsuń